ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตย์ แห่งประเทศไทย เข้าขอพบคุณทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี สถาปนิกใหญ่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ข่าว
ข่าวสภาคณบดี
ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตย์ แห่งประเทศไทย เข้าขอพบคุณทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี สถาปนิกใหญ่ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
เพื่อหารือกับกรมโยธาธิการ เชิญร่วมเป็นหนึ่งในภาคีในการกำหนดทิศทางผลิตบุคลากรด้านสถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต
หากเทคโนโลยีและทักษะที่ต้องการเปลี่ยนไป ทิศทางของการเรียนสอนควรไปทางไหน?