ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13:30 – 17:30 น.

ข่าว
ข่าวสภาคณบดี

ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13:30 – 17:30 น. อภิปรายกันหลากหลายวาระ อาทิ

– (ร่าง) ธรรมนูญสภาฯ
– การจัดทำเวบไซต์ของสภาฯ
– โครงการประจำปี เกิดจากความร่วมมือกันข้ามมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ สร้างสรรค์ และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
– บทบาทสภาฯ และการจัดทแผนำยุทธศาสตร์การเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรม
เป็นต้น

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.