ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาสถาปนิก เกี่ยวกับกิจกรรม พวต.

ข่าวสภาคณบดี

สภาสถาปนิก ขอความร่วมมือจากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และสำหรับสถาบันการศึกษา ผ่าน link ของสมาคมสถาปนิกสยามดังนี้
http://www.asa.or.th/?q=node/105072