ประกาศ

ข่าวอื่นๆ

สถาบันที่เป็นสมาชิกสภาคณบดีฯ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำ Handbook for Asean Architectural School หรือต้องการปรับแก้ข้อมูลที่ส่งไปแล้ว ขอให้นำส่งสภาคณบดีฯ ในรูปแบบ Digital File (ทาง cdast14.spu@gmail.com หรือ จัดทำข้อมูลลง CD นำส่ง ที่ อ.ชานนท์ วาสิงหน ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณบดีฯ ในการประชุมสามัญครั้งที่ 3 วันที่ 25 ก.พ.2554) เพื่อทำการรวบรวมส่งต่อยังสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายในวันที่ 22 เม.ย. 2554 หากพ้นกำหนดนี้ ขอให้นำส่งยังสมาคมสถาปนิกสยามโดยตรง (คลิก ที่นี่เพื่อ Download Template)