สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชุมสัญจร ปีที่ 23 ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าว
ข่าวสภาคณบดี

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. จัดการประชุมสัญจร ปีที่ 23 ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณบดี และตัวแทนคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสมาชิก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา