งาน Thailand Art and Design Exhibition 2022

ข่าว

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2565 ศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมงาน Thailand Art and Design Exhibition 2022
การแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (จัดแสดงงานระหว่างวันที่ 7-19 กันยายน2565 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร )
ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยอธิการบดี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
เป็นเจ้าภาพในการประชุมแถลงแนวคิดด้านนโยบายและการขยายผลความร่วมมือต่อยอดโครงการร่วมกันในอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม
ของสภาวิชาการ และสภาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะและวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
ในการแสดงศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 โดย คุณชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ในการร่วมแถลงแนวคิดดังกล่าวมี ตัวแทนจากองค์กรสำคัญด้าน วิชาชีพ และวิชาการ ประกอบด้วย

  • นายกสภาสถาปนิก คุณประภากร วทานยกุล
  • ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
  • ประธานสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์.ดร.บุษกร บิณฑสันต์
  • ประธานสภาศิลปะและ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุปิยา ทาปทา และภาคีเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางศิลปวัฒนธรรม (HARC)

เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ สู่ระดับสากล ของประเทศไทย โดยในการนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของการแถลงแนวคิดร่วมกัน ในเวทีสาธารณะ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจในการร่วมผลักดัน

นโยบายของรัฐบาลและของประเทศไทย ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ อย่างเป็นรูปธรรม

#TADE