ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล TOY arch 2022

ข่าว


โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2022
สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระราชูปถัมภ์ จัดทำโครงการ THESIS OF THE YEAR AWARD 2022 หรือ TOY arch 2022 เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีสัมฤทธิ์ผลสูงสุด และเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาแต่ละสถาบันในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน เปิดรับผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – ปิด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ผลงานทั้งสิ้น จำนวนผลงานทั้งสิ้น 356 ผลงาน จาก 33 สถาบันทั่วประเทศ แบ่งเป็น สถาปัตยกรรมหลัก 228 ผลงาน สถาปัตยกรรมผังเมือง 15 ผลงาน ภูมิสถาปัตยกรรม 40 ผลงาน สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 73 ผลงาน

พร้อมมีการคัดเลือกผลงานในรูปแบบออนไลน์ ในช่วง วันที่ ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 12 ท่าน
จากภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ ทุกบริษัท

และ ขอขอบคุณสมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษ ด้วยอย่างยิ่ง