กลับมาอีกครั้งกับรางวัล CDAST Awards รางวัลนักวิชาการ และวิชาชีพดีเด่น 2566

ข่าว


📍ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรสายวิชาการส่งผลงานเพื่อชิงรางวัล CDAST Awards 2566
แบ่งเป็นประเภทรุ่นใหม่ และประเภทอาวุโส ใน 5 สาขา ดังนี้

  1. สาขาสถาปัตยกรรม
  2. สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ฯ
  3. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  4. สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
  5. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

📎รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ https://cmu.to/DJ3az
ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ถึง วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566
⏩ติดต่อประสานงาน นายกมลวิชญ์ พรหมเผ่า ทาง E-mail : kamonwit892@hotmail.com