Thesis Of the Year in Architecture Award 2023

ข่าว

ขอเชิญชวน…….ว่าที่บัณฑิตด้านสถาปัตยกรรมทุกคนร่วมส่งผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี 2023 “Thesis Of the Year in Architecture Award 2023” (TOY ARCH 2023)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566
มาที่ Email: toy.arch.2023@gmail.com
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://cmu.to/ZpPK0