เกี่ยวกับเรา

กรรมการ

ประธานสภาคณบดีฯ

เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณบดีฯ


รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 1

ปฏิบัติการแทนและ รักษาการแทนประธานสภาคณบดีฯ กรณีที่ประธานสภา คณบดีฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้


รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 2

เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณบดีฯ และจะ เป็นประธานสภาคณบดีฯในวาระถัดไป สมาชิกสภาคณบดีฯ เป็นคณบดีในคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ต่างๆ ทั่วประเทศ


เลขาธิการสภาคณบดีฯ

เป็นอาจารย์ในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งแต่งตั้งโดย ประธานสภา คณบดีฯ


ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณบดีฯ

เป็นอาจารย์ หรือเจ้าหน้า ที่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย ประธานสภาคณบดีฯ


เหรัญญิก

เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในคณะฯ


ตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ ให้สมาชิกสภาคณบดีฯ หมุนเวียนกันเป็นประธานสภาคณบดีฯ และเจ้าภาพใน การจัดประชุม มีวาระครั้งละ 1 ปี โดยสิ้นสุดวาระในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุก 1 ปี และให้มีรองประธานสภา คณบดีฯคนที่ 2 เข้าร่วมดำเนินการเพื่อเตรียมรับมอบ เป็นประธานสภาคณบดีฯ ในวาระถัดไป

ตำแหน่งรองประธานสภาคณบดีฯคนที่ 1 เลขาธิการ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการฯ และเหรัญญิก ทำหน้าที่ใน การจัดการ การประสานงาน การจัดประชุม งานเอกสาร การเงิน และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภาคณบดีฯ ให้อยู่ตามวาระของประธานสภาคณบดีฯ

การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาชิกในที่ประชุมจะประกอบด้วย คณบดีทุกสถาบันที่ เป็นสมาชิกสภาคณบดีฯ เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ นอกจากนี้อาจมีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายตามจำนวนที่ เหมาะสมเข้าร่วมประชุมด้วยได้


รายนามคณะกรรมการดำเนินงานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการดำเนินงานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

 1. ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 6. ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 8. รศ.ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 9. อ.ดร.นนท์ คุณค้ำชู
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 10. อ.ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 11. ผศ.สุรสิทธิ์ แสงสุริยะ
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 12. ผศ.อารี เลาะเหม็ง
  – คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
 13. อ.ณัฎฐกฤษฎ์ ศุภกรพินธคุปต์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 14. อ.เสาวณิต ทองมี
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 15. อ.ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 16. ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 17. อ.ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 18. ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ
  – คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 19. รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
  – คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 20. ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
  – คณบดีคณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
 21. ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 22. รศ.จันทนี เพชรานนท์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 23. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 24. รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 25. รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวาณิช
  – คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 26. ผศ.ศุภรัฐ วลัยเสถียร
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 27. ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุตพันธ์
  – คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี