เกี่ยวกับเรา

กรรมการ

ประธานสภาคณบดีฯ

เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณบดีฯ


รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 1

ปฏิบัติการแทนและ รักษาการแทนประธานสภาคณบดีฯ กรณีที่ประธานสภา คณบดีฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้


รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 2

เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณบดีฯ และจะ เป็นประธานสภาคณบดีฯในวาระถัดไป สมาชิกสภาคณบดีฯ เป็นคณบดีในคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ต่างๆ ทั่วประเทศ


เลขาธิการสภาคณบดีฯ

เป็นอาจารย์ในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งแต่งตั้งโดย ประธานสภา คณบดีฯ


ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณบดีฯ

เป็นอาจารย์ หรือเจ้าหน้า ที่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย ประธานสภาคณบดีฯ


เหรัญญิก

เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในคณะฯ


ตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ ให้สมาชิกสภาคณบดีฯ หมุนเวียนกันเป็นประธานสภาคณบดีฯ และเจ้าภาพใน การจัดประชุม มีวาระครั้งละ 1 ปี โดยสิ้นสุดวาระในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุก 1 ปี และให้มีรองประธานสภา คณบดีฯคนที่ 2 เข้าร่วมดำเนินการเพื่อเตรียมรับมอบ เป็นประธานสภาคณบดีฯ ในวาระถัดไป

ตำแหน่งรองประธานสภาคณบดีฯคนที่ 1 เลขาธิการ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการฯ และเหรัญญิก ทำหน้าที่ใน การจัดการ การประสานงาน การจัดประชุม งานเอกสาร การเงิน และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภาคณบดีฯ ให้อยู่ตามวาระของประธานสภาคณบดีฯ

การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาชิกในที่ประชุมจะประกอบด้วย คณบดีทุกสถาบันที่ เป็นสมาชิกสภาคณบดีฯ เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ นอกจากนี้อาจมีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายตามจำนวนที่ เหมาะสมเข้าร่วมประชุมด้วยได้