เกี่ยวกับเรา

กรรมการ

ประธานสภาคณบดีฯ

เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณบดีฯ


รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 1

ปฏิบัติการแทนและ รักษาการแทนประธานสภาคณบดีฯ กรณีที่ประธานสภา คณบดีฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้


รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 2

เป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาคณบดีฯ และจะ เป็นประธานสภาคณบดีฯในวาระถัดไป สมาชิกสภาคณบดีฯ เป็นคณบดีในคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ ต่างๆ ทั่วประเทศ


เลขาธิการสภาคณบดีฯ

เป็นอาจารย์ในคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งแต่งตั้งโดย ประธานสภา คณบดีฯ


ผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณบดีฯ

เป็นอาจารย์ หรือเจ้าหน้า ที่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดย ประธานสภาคณบดีฯ


เหรัญญิก

เป็นอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในคณะฯ


ตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯ ให้สมาชิกสภาคณบดีฯ หมุนเวียนกันเป็นประธานสภาคณบดีฯ และเจ้าภาพใน การจัดประชุม มีวาระครั้งละ 1 ปี โดยสิ้นสุดวาระในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุก 1 ปี และให้มีรองประธานสภา คณบดีฯคนที่ 2 เข้าร่วมดำเนินการเพื่อเตรียมรับมอบ เป็นประธานสภาคณบดีฯ ในวาระถัดไป

ตำแหน่งรองประธานสภาคณบดีฯคนที่ 1 เลขาธิการ ตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการฯ และเหรัญญิก ทำหน้าที่ใน การจัดการ การประสานงาน การจัดประชุม งานเอกสาร การเงิน และ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากสภาคณบดีฯ ให้อยู่ตามวาระของประธานสภาคณบดีฯ

การประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สมาชิกในที่ประชุมจะประกอบด้วย คณบดีทุกสถาบันที่ เป็นสมาชิกสภาคณบดีฯ เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ นอกจากนี้อาจมีผู้แทนที่ได้รับมอบหมายตามจำนวนที่ เหมาะสมเข้าร่วมประชุมด้วยได้


รายนามคณะกรรมการดำเนินงานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการดำเนินงานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

 1.  ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. อ.ไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 5. ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 6. ผู้ช่วยศาสตาจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 7. ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 8. ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์
  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 9. รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 10. รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 11. รศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 12. ผศ.ทองพูล ทาสีเพชร
  ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย
 13. อ.ศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 14. อ.เสาวณิต ทองมี
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 15. อ.ดร.ศิริวัฒน์ สาระเขตต์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 16. ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 17. อ.ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 18. อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์
  คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 19. รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
  – คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 20. ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
  – คณบดีคณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
 21. ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 22. รศ.จันทนี เพชรานนท์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 23. ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 24. ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 25. รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวาณิช
  – คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 26. ผศ.ศุภรัฐ วลัยเสถียร
  – คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 27. ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล
  – รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์