เกี่ยวกับเรา

สภาคณบดี

เกี่ยวกับสภาคณบดี

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นในปี 2537 สืบเนื่องมาจาก การที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ.ในปัจจุบัน) ได้มีโอกาสพบปะ และประชุม ปรึกษาหารือในกิจกรรมต่างๆทางวิชาการสถาปัตยกรรม ในที่สุดได้ตกลงก่อตั้ง สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย โดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์ ต่อพงศ์ ยมนาค เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งร่วมกับอีก 6 สถาบันที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมในขณะนั้น และมี รศ.เดชา บุญค้ำ เป็นประธานสภาคณบดีคนแรก

ผลของการสัมมนาสถาปัตยกรรมศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 ได้บ่งชี้ให้เห็นโดยชัดเจน ถึงความสำคัญ และความจำเป็นของสภาคณบดีที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพสถาปัตยกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 จึงได้มีการประชุมคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย / สถาบันต่างๆ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และตกลงให้มีการร่างระเบียบ “สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้นโดยมีการปรับแก้ระเบียบให้เหมาะสมขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานฯ


วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นองค์กรกลางในการประสาน ความร่วมมือระหว่างคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของสถาบัน อุดมศึกษา ของรัฐและเอกชน เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งประสานงานกัน เพื่อให้เกิดบทบาท เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านวิชาการ การเตรียมปฏิบัติวิชาชีพ การวิจัย การบรรยายวิชาการแก่สังคม และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 2. ส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิก
 3. ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก
 4. แลกเปลี่ยนวิชาการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางานวิชาการ
 6. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม
 7. เป็นตัวแทนของสถาบันอุดมศึกษาสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
 8. ดำเนินการตามที่เห็นร่วมกันของสมาชิก

บทบาทหน้าที่

เป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ดังนี้

 1. ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 2. เชื่อมประสานระหว่างสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ รัฐบาล ในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. สะท้อนความคิด และแสดงท่าทีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องที่เป็นปัญหาร่วมกัน ของสถาบัน การศึกษาทางสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์
 4. จัดทำฐานข้อมูลของสมาชิกสภาคณบดีฯ และกำหนดมาตรฐานการศึกษา และวิธีการตรวจสอบ เพื่อนำมาใช้ในงานการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

การดำเนินงาน ได้มีการกำหนดแนวทางไว้เป็นเบื้องต้นดังนี้

 1. จัดให้มีการประชุมสภาคณบดีฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยมีการเลือกรองประธานสภาคณบดีฯ และคณะทำงานในการประชุมครั้งแรก
 2. จัดให้มีการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา โดยสามารถเชิญ ตัวแทนจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ สภาสถาปนิก และสถาปนิกที่สนใจเข้าร่วมประชุมได้
 3. ให้ประธานสภาคณบดีฯ แต่งตั้งเลขาธิการสภาคณบดีฯ กำหนดที่ตั้งของสำนักงาน เลขาธิการสภาคณบดีฯ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขาธิการ
 4. ให้รองประธานสภาคณบดีฯ คนที่ 2 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการสภาคณบดีฯ เพื่อเข้าร่วมประชุม ด้วยทุกครั้ง และทำการประสานงานและเตรียมรับงานของสภาคณบดีฯ ในวาระถัดไป