เกี่ยวกับเรา

ประวัติ

แนวความคิดเรื่องการจัดตั้ง สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2537 สืบเนื่องมาจาก การที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของทบวงมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสพบปะ และประชุม ปรึกษาหารือในกิจกรรมต่างๆทางวิชาการสถาปัตยกรรม ในที่สุดได้ตกลงก่อตั้ง สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย โดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์ ต่อพงศ์ ยมนาค เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งร่วมกับอีก 6 สถาบันที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมในขณะนั้น และมี รศ.เดชา บุญค้ำ เป็นประธานสภาคณบดีคนแรก

ผลของการสัมมนาสถาปัตยกรรม ศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 ได้บ่งชี้ให้เห็นโดยชัดเจน ถึงความสำคัญ และความจำเป็นของสภาคณบดีที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพสถาปัตยกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 จึงได้มีการประชุมคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย / สถาบันต่างๆ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และตกลงให้มีการร่างระเบียบ “สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้นโดยมีการปรับแก้ระเบียบให้เหมาะสมขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานฯ

การรวมตัวกันในครั้งนั้น มีเป้าหมายเพื่อที่จะยกระดับของคณะสถาปัตยกรรมให้ดีขึ้นและมีมาตรฐานระดับ สากล โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือและใช้ความเข้มแข็งที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมี อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรวมตัวกันในครั้งนั้นก่อให้เกิดผลต่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง มีสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนเล็งเห็นถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิกของสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ดังนั้นจำนวนสมาชิกจึงได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 9 แห่ง เป็น 22 แห่งในปีพุทธศักราช 2552 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนครบทุกสถาบันที่มีการเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

WebSite ของสภาคณบดีได้รับการพัฒนาเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพครั้ง ที่ 3 (ต่อจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง) และพัฒนาต่อโดยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามลำดับ โดยได้ทำการจดทะเบียน Website “www.cdast.com” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ปัจจุบันจดทะเบียน Website เป็น www.cdast.in.th.โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม

จดหมาย ข่าวสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำจดหมายข่าวสภาคณบดี โดยการริเริ่ม โดยมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เริ่มตั้งแต่ ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน

โดยปัจจุบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับมอบให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย มีวาระ 2 ปี (พ.ศ.2567-2568)