สมาชิก

สมาชิก

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์
0-2221-5877
โทรสาร
0-2223-9288
Email
fac-architecture@silpakorn.edu
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตาจารย์สรายุทธ ทรัพย์สุข

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์
02-218-4302
โทรสาร
02-218-4303
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-942-806
โทรสาร
053-942-828
Email
architecture@cmu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
0-2470-7887-8
โทรสาร
0-2452-3792
Email
arc.off@kmutt.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตภัทร ถาปาลบุตร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์
043-306-376
โทรสาร
043-306-374
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10520
โทรศัพท์
0-2329-8365 , 0-2329-8366
โทรสาร
0-2329-8365
Email
arch@kmitl.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
055-962-491
โทรสาร
055-962-554
Email
architect.nu@gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่อยู่
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์
02-407-3888
โทรสาร
02-407-3999
Email
info@bu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2942-8960 ต่อ 0
โทรสาร
0-2940-5413
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่อยู่
อาคารเกษมนครา (อาคาร 2) เลขที่ 60 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์
02-9042222 ต่อ 2259
Email
arch@kbu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์