สมาชิก

สมาชิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่
50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2942-8960-3
โทรสาร
0-2940-5413
Email
info@email.com
Website
ดูเว็บไซต์

อาจารย์ พิศิษฐ์ วิริยวัฒน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ที่อยู่
682 ม.11 ซ.หมู่บ้านเสรี หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์
0-2723-2822-25
โทรสาร
02-723-2823
Website
ดูเว็บไซต์

รองศาสตราจารย์ บุญสนอง รัตนสุนทรากุล

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่
3 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์
0-2326-4254
โทรสาร
0-2326-4253
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัลย์ วรรธโนทัย

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่อยู่
ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์
0-2549-4771
โทรสาร
0-2549-4775
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ที่อยู่
7/1 ถ.นนทบุรี ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
0-2969-1369 ต่อ 2352
โทรสาร
0-2525-2682
Email
watjanatepn@rmutsb.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

อาจารย์ พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิเชียร จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์
043-754-381-40
โทรสาร
043-754-382
Website
ดูเว็บไซต์

อาจารย์ สมพงษ์ ชีไธสง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

ที่อยู่
เลขที่ 225 ถนน พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-252-7029, 02-252-2736
โทรสาร
02-252-7580
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตาจารย์ชัยรัตน์ ปานสุวรรณจิตร์

คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่อยู่
ต.เจ็ต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์
053-41-4250
โทรสาร
053-41-4253
Email
sntpp@hotmail.com
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่อยู่
96 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์
0-2889-5053
โทรสาร
0-2889-5014
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิพัฒน์ อมตฉายา

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่อยู่
744 ถนนสุรนารายน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
044-271-314
โทรสาร
044-271-314
Email
pipat_24@hotmail.com
Website
ดูเว็บไซต์