สมาชิก

สมาชิก

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล

อธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์
0-2459-3226-7
โทรสาร
0-2867-0903-4 ต่อ 139
Website
ดูเว็บไซต์

อาจารย์ วิชิต คงประกายวุฒิ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ที่อยู่
199 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
0-4420-3778-84
โทรสาร
0-4420-3785
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่
52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
0-2997-2222 ต่อ 3422,3415
โทรสาร
0-2997-2222 ต่อ 3423
Email
narupolc@gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริชัย หงษ์วิทยากร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์
053-878-113, 053-875-500, 053-875-512
โทรสาร
053-878-113
Email
landscape@mju.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

อาจารย์ เฉลิมชัย เงารังษี

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่
99 ม.9 ถ.พิษณุโลกนครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์
0-5596-4312
โทรสาร
0-5526-1064
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติรักษ์ ประเสริฐสุข

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ที่อยู่
99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
0-2986-9605-6
โทรสาร
0-2986-8067
Website
ดูเว็บไซต์

อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่
126 ถ.ประชาอุทิศ บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์
0-2470-7885-9
โทรสาร
0-2452-3792
Email
michael.par@kmutt.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

ดร. เอกช้ย มหาเอก

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
0-53942-801
โทรสาร
0-5322-1448
Email
dean@arch.cmu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่
123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์
0-4336-2046
โทรสาร
0-4336-2047
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณี พนิชการ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่อยู่
1761 ถ.พัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์
0-2321-6930-9
โทรสาร
0-2321-4444
Email
info@email.com
Website
ดูเว็บไซต์