ติดต่อ

ข้อมูล
ติดต่อ

สำนักงานเลขาธิการสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 1052
โทร. 02-3298000 ต่อ 3532 หรือ 3549 โทรสาร 02-3298365