ติดต่อ

ข้อมูล
ติดต่อ

สำนักงานเลขาธิการสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร 053-342845 โทรสาร 053-942828