กลุ่มสาขาย่อย

ระเบียบวาระการประชุม
กลุ่มสาขาพลังงาน สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ปีที่ 14 ครั้งที่ 1/2553
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 703 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)


 1. เรื่องที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. การเลือกหัวหน้าสาขาและเลขานุการของกลุ่มสาขาย่อย วาระปีที่ 14
  2. การทบทวนบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มสาขาย่อยในสภาคณบดีฯ วาระปีที่ 14
 2. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. ที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาคณบดีฯ และการติดต่อประสานงาน
  2. สถาบันสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสาขาย่อย
 1. การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มสาขาย่อย วาระปีที่ 14
 2. การเสนอแผนการดำเนินงานของสภาคณบดี วาระปีที่ 14
 3. ปฏิทินการประชุมกลุ่มสาขาย่อย วาระปีที่ 14
 4. การจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ : องค์ความรู้ กลุ่มสมาชิกสภาคณบดีฯ
 5. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มสาขา

เรื่องอื่นๆ