กลุ่มสาขาย่อย

ระเบียบวาระการประชุม

กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 14 ครั้งที่ 1/2553

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 703 อาคาร 5 (อาคารสยามบรมราชกุมารี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม


  1. แจ้งรายชื่อ คณะกรรมการ และข้อมูลสมาชิก กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมหลักวาระปีที่ 14
  2. แจ้งบทบาทและหน้าที่ วาระการประชุมของกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมหลักวาระปีที่ 14
  3. แจ้งเรื่องการประสานงาน สถานที่ติดต่อ ภายในกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมหลักวาระปีที่ 14

เรื่องสืบเนื่อง

  1. รายงานผลการดำเนินโครงการวิทยานิพนธ์แห่งปี 2009
  2. โครงการจัดทำฐานข้อมูลของกลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  1. แนวทางการดำเนินโครงการวิทยานิพนธ์แห่งปี 2010 ของสภาคณบดีฯ ในวาระปีที่ 14
  2. พิจารณาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มสาขาฯระหว่างสถาบัน
  1. กำหนดการประชุมครั้งถัดไป(ถ้ามี)