กลุ่มสาขาย่อย

ระเบียบวาระการประชุม
กลุ่มสาขาศิลปอุตสาหกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 14 ครั้งที่ 1/2553
วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 704 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)


 1. เรื่องที่ผู้ประสานงานกลุ่มสาขาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. การเลือกหัวหน้าสาขาและเลขานุการของกลุ่มสาขาย่อย วาระปีที่ 14
  2. การทบทวนบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มสาขาย่อยในสภาคณบดีฯ วาระปีที่ 14
 2. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. ที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการสภาคณบดีฯ และการติดต่อประสานงาน
  2. สถาบันสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสาขาย่อย
  3. การเชิญสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ตรงกับสาขาแต่ไม่ได้สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ/หรือ ไม่ได้เป็นสมาชิกของสภาคณบดีฯ เข้าสังเกตุการณ์ในการประชุมกลุ่มสาขา
 1. การกำหนดบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มสาขาย่อย วาระปีที่ 14
 2. การเสนอแผนการดำเนินงานของสภาคณบดี วาระปีที่ 14
 3. ปฏิทินการประชุมกลุ่มสาขาย่อย วาระปีที่ 14
 4. การจัดทำฐานข้อมูล
 5. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มสาขา

เรื่องอื่นๆ