กลุ่มสาขาย่อย

ทีมงานสาขาย่อย
  1. สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  2. สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
  3. สาขาการวางผังเมืองและออกแบบชุมชน
  4. สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  5. สาขาพลังงาน
  6. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์