การดำเนินงาน

ระเบียบวาระการประชุมสามัญ

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ปีที่ 14 ครั้งที่ 2/2553
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 9.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. ประธานเชิญ รศ.ดร.วีระ สัจจกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง มาให้ข้อมูลเรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง(พวต.)
 2. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. รายงานผลการประกวดแบบโครงการ Arcasia ; Student Jamboree
  2. สถานะทางการเงินของสภาคณบดีฯ ปีที่ 14
 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสภาคณบดีฯ ปีที่ 14 ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2553 (พิจารณารายงานการประชุมได้จาก http://www.cdast.in.th ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

 1. ความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องความร่วมมือไตรภาคีและทวิภาคี ระหว่างสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ และสภาคณบดี 
  1. Handbook for Asean Architectural School
  2. Accreditation
  3. โครงการศูนย์ข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
 2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการของกลุ่มสาขาย่อย 6 สาขา
  1. การรับรองแต่งตั้งหัวหน้าและเลขานุการของคณะกรรมการ กลุ่มสาขาย่อย
  2. รายงานการประชุมของคณะกรรมการกลุ่มสาขาย่อย
 3. สรุปผลการใช้งบประมาณเพื่อการจัดประชุม สภาคณบดีฯ CDAST 2010 ครั้งที่ 1/2553
 4. ความก้าวหน้าของโครงการจัดทำฐานข้อมูลสภาคณบดีฯ
 5. ความก้าวหน้าของโครงการ Thesis of the Year
 6. การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเรื่องโครงสร้างการดำเนินงานของสภาคณบดี
 1. การดำเนินการความร่วมมือไตรภาคี
  1. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
   • โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd)
  2. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) 
 2. การนำเสนอโครงการของกลุ่มสาขาย่อย 6 สาขา
 3. การพิจารณาเรื่องผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน(AFTA)
 1. กำหนดการประชุมสามัญสภาคณบดีฯ ปีที่ 14 ครั้งที่ 3/2553
 2. เรื่องอื่นๆ