การดำเนินงาน

ระเบียบวาระการประชุมสามัญ

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ปีที่ 14 ครั้งที่ 3/2553 
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.30-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 2. เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. สถานะทางการเงินของสภาคณบดีฯ ปีที่ 14
 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสภาคณบดีฯ ปีที่ 14 ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2553 (พิจารณารายงานการประชุมได้จาก http://www.cdast.in.th
 1. ความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องความร่วมมือไตรภาคีและทวิภาคี ระหว่างสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ และสภาคณบดี
  1. Handbook for Asean Architectural School
  2. Accreditation
  3. โครงการศูนย์ข้อมูลวัสดุก่อสร้าง
  4. โครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF : HEd)
  5. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.)
 2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการของกลุ่มสาขาย่อย 6 สาขา
  1. กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
  2. กลุ่มสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  3. กลุ่มสาขาวางผังเมืองและออกแบบชุมชนเมือง
  4. กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน
  5. กลุ่มสาขาศิลปอุตสาหกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  6. กลุ่มเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 3. สรุปผลการใช้งบประมาณเพื่อการจัดประชุม สภาคณบดีฯ CDAST 2010 ครั้งที่ 2/2553
 4. ความก้าวหน้าของโครงการจัดทำฐานข้อมูลสภาคณบดีฯ
 5. ความก้าวหน้าของโครงการ Thesis of the Year (รายงานในวาระ 3.2.1)
 6. การรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเรื่องโครงสร้างการดำเนินงานของสภาคณบดี
 7. การพิจารณาเรื่องผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน(AFTA)
 1. กำหนดการประชุมสามัญสภาคณบดีฯ ปีที่ 14 ครั้งที่ 3/2553
 2. เรื่องอื่นๆ