การดำเนินงาน

ระเบียบวาระการประชุมสามัญ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ปีที่ 14 ครั้งที่ 4/2553
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 9.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 2. เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. สถานะทางการเงินของสภาคณบดีฯ วาระปีที่ 14
 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสภาคณบดีฯ ปีที่ 14 ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 (พิจารณารายงานการประชุมได้จาก http://www.cdast.in.th)
 1. ความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องความร่วมมือไตรภาคีและทวิภาคี ระหว่างสภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยามฯ และสภาคณบดีฯ
  1. Handbook for Asean Architectural School
  2. Accreditation
  3. รายงานความคืบหน้าโครงการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา(TQF)
 2. ความก้าวหน้าในการดำเนินการของกลุ่มสาขาย่อย 6 สาขา
  1. สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มสาขาย่อย 6 สาขา
 3. สรุปผลการใช้งบประมาณเพื่อการจัดประชุม สภาคณบดีฯ วาระปีที่ 14 (งบประมาณครั้งที่ 1-3/2553 และงบประมาณการครั้งที่ 4/2553)
 4. ความก้าวหน้าของโครงการจัดทำฐานข้อมูลสภาคณบดีฯ
 5. ความก้าวหน้าของโครงการ Thesis of the Year
 6. สรุปผลการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามเรื่องโครงสร้างการดำเนินงานของ สภาคณบดีฯ
 1. ร่างกรอบโครงการเสวนาวิชาการ สภาคณบดีฯ
 1. การส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย วาระปีที่ 15 ให้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต