การดำเนินงาน

ระเบียบวาระการประชุมสามัญ

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ปีที่ 14 ครั้งที่ 1/2553
วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม คอนเวนชั่น ชั้น 4 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  1. การแต่งตั้งคณะทำงานสภาคณบดีฯ ในวาระปีที่ 14
  2. ทบทวนบทบาทและหน้าที่ของสภาคณบดีฯ
  3. แผนดำเนินการสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 14
   1. การประชุมสามัญประจำปี 4 ครั้ง
   2. การติดตามผลการดำเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
   3. บทบาทของสภาคณบดีในการควบคุมการประกอบวิชาชีพข้ามสาขา
   4. บทบาทสภาคณบดีในการรับรองหลักสูตรใหม่ / ปรับหลักสูตรโดยสภาสถาปนิก
   5. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา
    • ทำเนียบประธานสภาคณบดีฯ
    • ทำเนียบสมาชิกสภาคณบดี
   6. การประกวดวิทยานิพนธ์แห่งปี
   7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ
   8. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลวัสดุก่อสร้างร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ
  4. การเชิญคณะ หรือสถาบันเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีฯ

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสภาคณบดีฯ ปีที่ 13 ครั้งที่ 4/2552

 1. การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และตัวอย่างรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชา โดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
 2. ทวิภาคีกับสมาคมสถาปนิกสยาม ฯ
  1. ศูนย์ข้อมูลวัสดุก่อสร้าง 
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน(Vernadoc) 
  3. โครงการประกวดแบบ student jamboree 
 3. ทวิภาคีกับสภาสถาปนิก
 1. การเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปี 2553 
 2. กรอบความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างองค์กรไตรภาคี 
 3. กรอบความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างองค์กรทวิภาคี
  1. สภาคณบดีฯ / สภาสถาปนิก 
  2. สภาคณบดีฯ / สมาคมสถาปนิกสยามฯ  

อื่นๆ