ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยู่
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์
045-353-741 ถึง 6
โทรสาร
045-353-740
Website
ดูเว็บไซต์