ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุตพันธ์

คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่อยู่
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์
045-353-741 ถึง 6
โทรสาร
045-353-740
Website
ดูเว็บไซต์