ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
02-665-3888 ต่อ 5024
Email
pracha.p@rmutp.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์