ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่อยู่
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
0-2942-8960 ต่อ 0
โทรสาร
0-2940-5413
Website
ดูเว็บไซต์