ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3358
โทรสาร
0 5446 6715
Email
safa@up.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์