ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์
053-942-806
โทรสาร
053-942-828
Email
architecture@cmu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์