ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ที่อยู่
อาคารสิรินธร เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์
02-441-600 ต่อ 2781
Website
ดูเว็บไซต์