ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 หมู่18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
0 2986 9434, 0 2986 9605-6
โทรสาร
0 2986 8067
Email
info@ap.tu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์