ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่อยู่
102 ม.6 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง
โทรศัพท์
075-201700 ต่อ 52761
Email
orakanya.ng@psu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์