รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์
02-218-4302
โทรสาร
02-218-4303
Website
ดูเว็บไซต์