อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์
083 875-350
โทรสาร
083 875-355
Email
Archmaejo@Gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์