รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่อยู่
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์
0-2221-5877
โทรสาร
0-2223-9288
Email
fac-archi@su.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์