อ.ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์
02-558-888
โทรสาร
02-561-1721
Website
ดูเว็บไซต์