ผศ.วราลักษณ์ แผ่นสุวรรณ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่
49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
0-2470-7887-8
โทรสาร
0-2452-3792
Email
arc.off@kmutt.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์