รองศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร

รักษาการคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่
อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ ที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์
0-7567-3000 ต่อ 4231-3
โทรสาร
0-7567-4230
Email
archanddesignwu@gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์