งานที่ผ่านไปแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ที่อยู่
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 10520
โทรศัพท์
0-2329-8365 , 0-2329-8366
โทรสาร
0-2329-8365
Email
arch@kmitl.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์