เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบประธาน
ผู้ก่อตั้งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ต่อพงศ์ ยมนาค
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 1 พ.ศ.2539

รองศาสตราจารย์ เดชา บุญค้ำ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 2 พ.ศ.2541

อาจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคปีที่ 3 พ.ศ.2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ จุลเสนีย์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 4  พ.ศ.2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนู พลวัฒน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 5 พ.ศ.2544

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 6 พ.ศ.2545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวินี สุนากร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 7 พ.ศ.2546

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 8 พ.ศ.2547

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 9 พ.ศ.2548

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 10 พ.ศ.2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณี พนิชการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 11 พ.ศ.2550

รองศาสตราจารย์ ธิติ เฮงรัศมี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 12 พ.ศ.2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัลย์  วรรธโนทัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 13 พ.ศ.2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 14 พ.ศ.2553

พลเอกเสรี พุกกะมาน
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 18-19 พ.ศ.2557-2559

อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 20-21 พ.ศ.2559-2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 22-25 พ.ศ.2560-2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 26-27 พ.ศ.2565-2566

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 28-29 พ.ศ.2567-2569

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมสุข
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร