เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบประธาน
ผู้ก่อตั้งสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ต่อพงศ์ ยมนาค
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 1 พศ.2539

รองศาสตราจารย์เดชา บุญค้ำ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 2 พศ.2541

อ.ชัยชาญ ถาวรเวช
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยคปีที่ 3 พศ.2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.เอกพงษ์ จุลเสนีย์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 4 พศ.2543

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ธนู พลวัฒน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 5 พศ.2544

รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 6 พศ.2545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวินี สุนากร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 7 พศ.2546

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 8 พศ.2547

ศาสตราจารย์ ดร. วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 9 พศ.2548

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 10 พศ.2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณี พนิชการ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 11 พศ.2550

รองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 12 พศ.2551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัลย์  วรรธโนทัย
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 13 พศ.2552

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 14 พศ.2553

พลเอกเสรี  พุกกะมาน
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 18-19 พศ.2557-2559

อาจารย์ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 20-21 พศ.2559-2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 22-25
พศ.2560-2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 26-27
พศ.2565-ปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่