สมาชิก

สมาชิก

ผศ.อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่
99 หมู่18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์
0 2986 9434, 0 2986 9605-6
โทรสาร
0 2986 8067
Email
info@ap.tu.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

รศ.จันทนี เพชรานนท์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์
0 5446 6666 ต่อ 3358
โทรสาร
0 5446 6715
Email
safa@up.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์
043-754381
Website
ดูเว็บไซต์

อ.ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่อยู่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์
083 875-350
โทรสาร
083 875-355
Email
Archmaejo@Gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์

รศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวาณิช

คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่
อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ ที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์
0-7567-3000 ต่อ 4231-3
โทรสาร
0-7567-4230
Email
archanddesignwu@gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ศุภรัฐ วลัยเสถียร

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ที่อยู่
88 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด กม. 26 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-7232822
โทรสาร
02-7232823
Email
arch@au.edu
Website
ดูเว็บไซต์

ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่อยู่
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์
045-353-741 ถึง 6
โทรสาร
045-353-740
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ดร.ประชา พิจักขณา

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 168 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์
02-665-3888 ต่อ 5024
Email
pracha.p@rmutp.ac.th
Website
ดูเว็บไซต์

ผศ.ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่อยู่
2/6 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0-7431-7173
โทรสาร
0-7431-7174
Website
ดูเว็บไซต์