สมาชิก

สมาชิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่อยู่
52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์
0-2997-2222 ต่อ 3422,3415
โทรสาร
0-2997-2222 ต่อ 3423
Email
narupolc@gmail.com
Website
ดูเว็บไซต์

อาจารย์ วิชิต คงประกายวุฒิ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ที่อยู่
199 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์
0-4420-3778-84
โทรสาร
0-4420-3785
Website
ดูเว็บไซต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพงษ์ จุลเสนีย์

คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์
0-7567-2523
โทรสาร
0-7567-2513
Website
ดูเว็บไซต์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สัจกุล

อธิการบดี สถาบันอาศรมศิลป์
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์
0-2459-3226-7
โทรสาร
0-2867-0903-4 ต่อ 139
Website
ดูเว็บไซต์