การดำเนินงาน

แผนงาน
  1. การประชุมสามัญประจำปี 4 ครั้ง
  2. การติดตามผลการดำเนินงานกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มคอ.1)
  3. บทบาทของสภาคณบดีในการควบคุมการประกอบวิชาชีพข้ามสาขา
  4. บทบาทสภาคณบดีในการรับรองหลักสูตรใหม่ / ปรับหลักสูตรโดยสภาสถาปนิก
  5. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา
  6. การประกวดวิทยานิพนธ์แห่งปี
  7. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ
  8. การพัฒนาศูนย์ข้อมูลวัสดุก่อสร้างร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามฯ