การดำเนินงาน

แผนงาน
  1. ประชุมประจำปี
  2. ประชุมสัญจร
  3. TOY Arch
  4. สถาปัตย์นิทรรศน์
  5. สีน้ำอาเซียน
  6. สถาปัตย์สัญจร
  7. ประชุมวิชาการ